Monday, December 12, 2011

''ცერკოვნი ბუნტ'' - საქართველოსა და ქართველების ისტორია


ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის  თეატრმა წარმოადგინა სპექტაკლი ''ცერკოვნი ბუნტ''. მისი პრემიერა 7 დეკემბერს  რუსთაველის თეატრში შედგა. სპექტაკლის დამდგმელი რეჟისორია გიორგი შალუტაშცვილი. 

სპექტაკლი  ისტორიული დრამაა და მასში გადმოცემულია საქართველოში მე-19 საუკუნის დასაწყისში მომხდარი  მოვლენები. თუ როგორ შეეცადა რუსეთი, იმპერიის ხაზინა შეევსო ქართული  საეკლესიო განძით და როგორ აღუდგნენ წინ ქართველები  ამ ფაქტს. სპექტაკლი მიმდინარეობს ქართველი ანა აბაშიძისა და რუსი არტილერისტის ნიკალაი რაევსკის ტრაგიკული სიყვარულის ფონზე.
მოვლენები დრამატულად ვითარდება. ერთდროულად არის გადმოცემული უდიდესი სიყვარული, მეგობრობა, მტრობა, შიში, მარცხი, გამარჯვება, თავგანწირვა და რაც მთავარია ქართველობა. 
სპექტაკლის დეკორაცია, მუსიკა და განათება იმდენად ზუსტად არის შერჩეული, რომ თითოეული მაყურებელი მოვლენის ნაწილი ხდება. მსახიობებს იმდენად აქვთ გათავისებული თავიანთი პერსონაჟები, შეუძლებელია არ შეგძრათ მათ მიერ წარმოტქმულმა თითოეულმა სიტყვამ და მზერამ. აღსანიშნავია გიორგი ზანგურის პერსონაჯი  - ერმოლოვი - რომელიც აღფრთოვანებულია ქართველებით, აღიარებს მათ, როგორც უძველეს ერს და ეშინია მათი ერთიანობის. მას სულაც არ მოსწონს რეფორმა, რომელიც იმპერიამ უნდა გაატაროს საქართველოში, თუმცა მოვლენები სხვაგვარად ვითარდება. ერმოლოვის არც ერთ გამოჩენას არ ჩაუვლია ტაშის გარეშე, ეს იყო ზანგურის მიერ ბრწყინვალეთ შესრულებული როლი  და წარმოჩენილი პერსონაჟი.
სპექტაკლში საოცრად არის ნაჩვენები  ქართველი ხალხის ერთობა, ქართველი ქალების თავდადება, რომელიც ნიკალაი რაევსკისთვის მხოლოდ ლამაზი ლექსი იყო მანამდე, სანამ რეალობას ჩახედავდა  თვალებში. აღსანიშნავია, რომ რაევსკი ქართველია და ქართველების წინააღმდეგ იბრძვის. ის თავის ყოველ ნაბიჯს იმით ამართლებს, რომ დავალებას ასრულებს. 
ძალიან მძიმედ არის ნაჩვენები  დოსითეოს ქუთათელისა და ექვთიმე გაენათელის დაკავების სცენა. ამის სიტყვებით გადმოცემა უბრალოდ შეუძლებელია. 
ქართველები საეკლესიო განძის, ხატ-ჯვრების, გადარჩენისთვის იბრძვიან და ეწირებიან მას. სპექტაკში საოცრად არის ნაჩვენები ქართული სული, შემართება, ვაჟკაცობა, სინანული და მომავლის იმედი. ნაჩვენებია თუ როგორ გადაეკიდა, ორი,  ერთმორწმუნე ერთი ერთმანეთს. როგორ შეიწირა ამ ბრძლობამ ორი ადამინის სიყვარული.
შეუძლებელია ამ სპექტაკლის ემოციების გარეშე ნახვა. წარმოუდეგენელია არ იგრძნო თავი ნამდვილ ქართველად და არ გახდე ამბის მონაწილე. სპექტაკლის დროს აუცილებლად გაგიმძფრდება უარყოფითი დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ, რადგან აქ გადმოცემულია ორი ერის მტრობის დასაწყისი.
სპქეტაკლის ფინალი საოცარია, ეს აუცილებლად უნდა ნახოთ. სცენა და სიტყვები, რომლითაც სპექტაკლი მთავრდება  სულიერად შეგძრავთ. გაგრძნობინებთ რომ ქართველი ხართ, რომ საქართველოში დაიბადეთ და რომ შენი ერის ისტოერიის მუდმივი თანამდევია ბრძოლა. ეს უბრალოდ უნდა ნახოთ. 
სპექტაკლის ნახვის  შესაძლებლომა კი გეძლევათ 14 და 15 დეკემბერს რუსთაველის თეატრის დიდ დარბაზში. 

ნახეთ და გამიზიარეთ თქვენი ემოციები. 


            

Thursday, December 8, 2011

ახალი ტექნოლოგიების გავლენა ორგანიზაციებზეsamyaro yvelaze radikaluri, swrafi transformaciisa da komerciisaken miiswrafvis. Bbolo ramdenime welia eleqtronuli bazari gaizarda. gaCnda Cipebi, socialuri qselebi, e. w eleqteronuli gzatkecili. aTasobiT dargi gaaqro axalma teqnjologiebma, bevri samuSao gaxda moZvelebuli,zogi maTgani gaqra,zogi ki axalma Caanacvla. e. w ‘’sainformacio magistrali’’ gavlenas axdens pirebsa da organizaciebze, ise, rom ar igrZnoba kacobriobis istoria. axali teqnologiebisa da kompiuteris gareSe, momavalSi veravin SeZlebs moSaobasa da warmatebis miRwevas.
axali teqnologiebi ukve bevr organizaciaSi Sevida da maTi maCvenebeli yoveldRe izrdeba. bevri kompania iRebs axal teqnologiebs, raTa gazardos mogeba da darCes konkurenunariani swrafad cvalebad bazarze. informaciuli teqnologia iseve mniSvnelovani gaxda, rogorc informacia biznes samyaroSi. axali teqnologia informaciis gamoyenebisa da gavrcelebis saSualeba gaxda, aman ki gamoiwvia sainformacio teqnologiebis gafarToeba swarafad ganviTarebad  sferoSi.
informaciuli sazogadiebis xuTi ganmsazRvrelidan erT – erTia teqnologiuri. mis centrSi dRes mravali teqnologiuri inovaciaa, romelic 1970 – iani wlebis Semdeg gaCnda.  axali teqnologiebi  _ axali drois dadgomis erT –EerTi gamorCeuli niSania da maT miiCneven informaciuli sazogadoebis dabadebad. igi gulisxmos

Saturday, December 3, 2011

ჩვენი სამი ეტაპი

იმ დღეს


იმ დღეს არაფერი იყო უჩვეულო და არც არაორდინალური...ისევ გაზაფხული და ზამთარი ებროძოდა ერთმანეთს... შენ ისე წყნარად გეძინა და მხოლოდ ხანდახან ახელდი თვალებს...
მზერა მთვრალი, ამღვრეული და ეშმაკური...
თუმცა ქცევა უეშმაკო და გაუმიზნავი...
თავად მოვიდა შენი სიტყვები... თბილი ხელები და ლოყაზე ტუჩების თამაში....
პირველი საჩუქარი სრულიად უცხოსგან, მაგრამ თვალები სულ სხვა...
უცებ ნაშოვნი რამდენიმე ღერი სიგარეტი...
ყველა წამში მოწეული და მერე ისევ ღერების ძებნა...
სრულიად უცხოსთვის გულახდილად გამხელილი ცხოვრების მთელი რეალობა...
მაინც სულერთია... შენთან მინდა...
ღმერთო ის ხომ სრულიად უცხოა...
არა თვალების ბრალია...
ან იქნებ მისი პირდაპირობის...
არ ვიცი...მთელი საღამო წინ არის...
ის მთვრალი...მე კი ფხიზელი...
ვზივართ შენობის კუთხეში...
მე ჩემზე... ის თავის თავზე...
მერე მივუყვებით ქუჩას... ორი უცხო ვართ და თითქოს ნაცნობი...
პირველ ნაბიჯებს ვდგამთ...
მთელი საღამო ერთად ვართ...
სახლი არა გვაქვს არსად...
წვიმის წვეთები გვასველებს...
ორი უცხო ვართ ის კი გვაერთებს...
მარტოები ვართ ქუჩაში... ბნელში...გვიან...
აღარ ვაპირებტ წასვლას...
დილით შევხვდებით - ალბათ...
 არც ერთს არ გვჯერა - მივალთ...
ბანალურია თითქოს ეს გული საშინლად მიცემს...
იმ დღეს დაიწყო რაღაც...
დღემდე გრძელდება ჩემში...მასში...
მასში?
სიშორის მერე


დუმილი დარღვეული,

Friday, November 25, 2011

მე ღარიბი ვარ! შენ?


ვისწავლე მარტივად ცხოვრება, პრეტენზიების გარეშე. მათ კარგი არაფერი მოაქვთ. ერთმანეთში არ აურიოთ პრეტენზია და  მოთხოვნილება. ამ უკანასკნელის გარეშე კაპიკია ადამიანის ფასი... უნდა მოითხოვო, რათა მიიღო და ამავდროულად გაცე კიდეც. პრეტენზიულობა კი გაცემას არ გულისმობს...
დღეს მე ღარიბი ვარ. არც საშუალო ფენას მივეკუთვვნები და არც

Wednesday, November 23, 2011

მსოფლიოს საოცარი და დიდი ბიბლიოთეკები

1) საოცარი ბიბლიოთეკები

ციურიხის სამართლის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკაესპანეთის პარკის ბიბლიოთეკა Saturday, November 19, 2011

თბილი ღიმილი

არა...არა... ახლა უნდა მოვასწო...ვიჩქარო და ვთქვა.... არა, კი ვერავინ დამასწერბს ამის თქმას, არც თავიდან ამომიფრიდნება, მაგრამ უცებ რომ მოგაწყდება აზრი და ფიქრობ გამექცევაო, ისე დამემართა ახლა...
არა და არსადაც არ წავა და არ დამემალება,ან მე როგორ უნდა დამემალოს...პირიქით ზოგჯერ მე ვემალები....

მოკლედ ვადუღებ ყავას (ეს ისედაც იცით)...დღეში რამდენჯერ ეგ

Tuesday, November 15, 2011

ფოლკლენდის ომი და მისი გაშუქება


ფოლკკლედნდის ომი 1982 წლის 2 აპრილიდან 14 ივნისამდე მიმდინარეობდა. ეს სახელწოდება მან ფოლკლენდის კუნძულების გამო მიიღო და შესაბამისად ომის მიზანი იყო ამ კუნძულების დაკავება. კონფლიქტის მონაწილეები იყვნენ არგენტინა და დიდი ბრიტანეთი. დაპირისპირების მიზეზი იყო: 1833 წელს აგერთიანებულმა სამეფომ ფოლკლენდის კუნძულები ხელში ჩაიგდო, რამაც აგმოიწვია არგენტინის მოსახლობის გაღიზიანება. მას შემდეგ, რაც 1981 წელს არგენტინის ხელისუფლებაში მოვიდა ეგნერალ - ლეიტენანტი ლეოპოლდ გალტიერი, მან გადაწყვიტა ბრიტანეთისადმი ხალხის უარყოფითი დამოკიდებულება გამოეყენებინა და კუნძულების მოსაპოვებლად.
სწორედ ლეოპოლდ გალტიერმა მიიტანა პირველი იერიში ფოკლენდის კუნძულებსა და სამხრეთ ჯორჯიაზე. თავდაპირველად მან სამხედრო წარმატებასაც კი მიაღწია. თუმცა მას შემდეგ, რაც დიდმა ბრიტანეთმა სამხედრო-საზღვაო გემი გაგზავნა კუნძულების დასაბრუნებლად, არგენტინის ძალები დასუსტდა და გამარჯვება ბრიტანეთს დარჩა.    სამხედრო ძალას ადმირალი სერ. ჯონ ფილჰაუსი ხელმძღვანელობდა. აღსანიშნავია რომ

შეჩვეულ-შეუჩვეველი თრობა


დამთვრალხარ ერთი ჭიქა ყავით? გიგრძვნია ბანანის ცივი წვენის სიმძიმე , როცა მდორედ მიედინება შენს  ცხელ სხეულში?.... თრობიდან გაგრილებამდე და პირიქით...
თითქოს არაფერი უცხო და მაინც ყოველთვის ახალი, სხვებისთვის შეუცნობელი სითბო... დაღმართს ჩაყოლილი მოლოდინი და აღმართს ამოყოლილი ღელვა... ღელვა მაინც, დროის მიუხედავად...

სიტყვებში ვერ ჩატეული გრძნობდა და მაინც... უაზრო ფრაზით აღქმული სცენა...
შეუცვლელი გრძნობა... მონატრებას შემატებული